Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hier ligt

eurocent.

Question

2
Wat is waar?

Question

3
Hier ligt

eurocent.

Question

4
Welke vorm heeft dit doosje?

Question

5
Wat is waar?

Question

6
Hier ligt

eurocent.

Question

7
Hier ligt

eurocent.

Question

8
Welke vorm heeft het verkeersbord?

Question

9
Weke vorm heeft dit figuur?

Question

10
Wat is waar?