Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Wat is waar?

Question

2
Wat is waar?

Question

3
Wat is waar?

Question

4
Hier ligt

eurocent.

Question

5
Hier ligt

eurocent.

Question

6
Hier ligt

eurocent.

Question

7
Hier ligt

eurocent.

Question

8
Weke vorm heeft dit figuur?

Question

9
Welke vorm heeft het verkeersbord?

Question

10
Welke vorm heeft het verkeersbord?