Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Samen 55. Welke?

Question

2
Hoeveel euro?
euro

Question

3
Hoe laat is het?

Question

4
Maak de som.
37 - 16 =

Question

5
Maak de rij af.
19 - 16 - -

Question

6
Maak de rij af.
3 - 5 - -

Question

7
Er gaan 6 rozen in een bos. We kopen 18 rozen. Hoeveel bossen zijn dat?
bossen

Question

8
In elk net zitten 10 sinaasappels. Hoeveel sinaasappels samen?

sinaasappels

Question

9
Maak de som.
34 + 13 =

Question

10
Hoe laat is het?