Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
In elk glas 2 rietjes. Hoeveel rietjes samen?
rietjes

Question

2
In 1 zak passen 5 appels. Er zijn 20 appels. Hoeveel zakken kan je vullen?
zakken

Question

3
Maak de  som.
4 x 4 =

Question

4
Er kunnen 4 flesjes cola in een kratje. We hebben 28 flesjes. Hoeveel kratjes kunnen we vullen?
kratjes

Question

5
Maak de som.
10 x 4 =

Question

6
In één kistje passen 6 plantjes. Hoeveel kistjes zijn er nodig voor 24 plantjes?
kistjes

Question

7
Maak de som.
5 x 3 =

Question

8
Maak de som.
3 x 4 =

Question

9
Er zijn 5 kinderen. Ieder kind krijgt 3 ballonnen. Hoeveel ballonnen samen?
ballonnen

Question

10
In elk net zitten 10 sinaasappels. Hoeveel sinaasappels samen?

sinaasappels