Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Maak af.
35 - 41 -
- - -

Question

2
2 x 10 =

Question

3
De helft van 26 is .

Question

4
Hoeveel minuten zitten er in een uur?

Question

5
Hoeveel minuten heeft een kwartier?

Question

6
Het dubbele van 19 is .

Question

7
9.05 uur is:

Question

8
Maak af.
68 - 65 -
- - -

Question

9
10.10 uur is:

Question

10
4 x 4 =