Questionmark Perception
Sep 19 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bolletje 1 tot en met 4 op bladzijde 90 en 91 in je boek.
Bij welk bolletje wordt de aarde opgemaakt? En bij welk bolletje zijn mensen zuinig op de aarde?
Klik de goede rondjes aan.

bolletje 1: zonnepanelen
bolletje 2: koper- en goudmijn
bolletje 3: Aralmeer
bolletje 4: warmwaterbronnen