Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat betekent de afkorting EMU precies?


Question

2
Wat is de bedoeling van het zogeheten groei- en stabiliteitspact (vaak kortweg aangeduid als stabiliteitspact?

Question

3
Wat is het verschil tussen de enge geldhoeveelheid en M3 (brede gelddefinitie)?


Question

4
Wat is hoofdtaak van de ECB?


Question

5
Met welk van de onderstaande instrumenten kan de ECB een te ruime geldmarkt afromen?


Question

6
Welk rentetarief wordt bedoeld als men spreekt over het disconto?

 

Question

7
Op welke doelstelling richt de monetaire politiek van de ECB zich vooral?

Question

8
Wat verstaan we onder de Lombardrente?

Question

9
Wat is het doel van de minimum kasreserve?

Question

10
Noem een van de pijlers waarop het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank berust.

Question

11
Volgens het groei- en stabiliteitspact mogen landen geen overheidstekort hebben groter dan 3% van hun bbp.
Onder welke omstandigheid is een groter tekort toelaatbaar?

Question

12

Hoe werkt de door de Amerikaanse centrale bank in de jaren na de kredietcrisis toegepaste politiek van kwantitatieve verruiming?