Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

2
In een sportzaal hangt een bedompte geur, die je bij binnenkomst goed ruikt. Na een tijdje valt de geur je niet meer op. Welk verschijnsel treedt hier op?
Question

3
Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De N. olfactorius is de eerste hersenzenuw.
Het reukslijmvlies bevindt zich onder in de linker en rechter neusholte.
Het reukslijmvlies bevat zo'n 100 miljoen reuksensoren.
De N. olfactorius heeft verbindingen met de hersenstam, het limbische systeem, de hypothalamus en de cortex cerebri.
De bulbus olfactorius bestaat uit de uiteinden van de cilia van de reuksensoren.
De reuksensoren kunnen duizenden primaire geuren onderscheiden.
Question

6
Reuksensoren zijn ...
Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Wat is van toepassing op het smaakzintuig? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Langs welke hersenzenuwen lopen impulsen bij de smaakgewaarwording?
Question

10
Smaaksensoren zijn ...
Question

11
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

12
Waar in het cerebrum komen de sensorische impulsen vanuit de huid aan?
Question

13
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De zijn koudesensoren in de huid.
De
zijn mechanosensoren die gevoelig zijn voor duwkracht op de huid.
De
nemen zeer lichte aanrakingen van de huid waar.
Iets 'op de tast' herkennen is mogelijk door de

De
zijn warmtesensoren in de huid.
Question

14

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

15

Welke structuren van het oog passeert een binnenkomende lichtstraal achtereenvolgens? Begin bij de conjunctiva.

Question

16

Uit welke lagen bestaat de oogbol van buiten naar binnen?
Question

17

Tot welke laag van de oogbol behoort de iris?
Question

18
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
Wanneer je van licht naar donker gaat, contraheert de
Wanneer de iris in doorsnede groter wordt, ontspant de
Pupilvernauwing wordt veroorzaakt door de
Pupilverwijding wordt veroorzaakt door de
Wanneer je van donker naar licht gaat, contraheert de
Question

19

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

20
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Met de kunnen de lensbanden aangetrokken worden.
De plaats waar de N. opticus de oogbol verlaat wordt
genoemd.
Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de iris kleiner.
De achtergrond van het oog wordt
genoemd. Deze is bij het oogspiegelen zichtbaar.
De plaats van de retina waar zich uitsluitende kegeltjes bevinden, heet de

Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de pupil groter.
Question

21

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

22

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

23

Welke delen van het oog zijn lichtgeleidend? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

24

Wat gebeurt er als de m. ciliaris contraheert?
Question

25

Wanneer je iets in de verte ziet ...
Question

26

Wanneer je op tien tot vijftien centimeter afstand van je oog iets leest ...
Question

27

Maak de zinnen compleet. Vul in: staafjes of kegeltjes.

Het fotopigment in heet rodopsine.
De
worden ook wel het schemerzintuig genoemd.
Met
kunnen kleuren waargenomen worden.
De
zijn uiterst lichtgevoelig.
Van de twee typen lichtsensoren hebben
de hoogste prikkeldrempel.
Van de twee typen lichtsensoren leveren
het scherpste beeld.
In de periferie van de retina komen veel
voor.
In de gele vlek bevinden zich uitsluitend
.
Question

28

Bij gebrek aan welke vitamine kan nachtblindheid optreden?
Question

29

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

30

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

31

Langs welke structuren verlopen achtereenvolgens de impulsen vanaf de retina tot aan de plaats van verwerking in het cerebrum? Begin bij de retina.

Question

32

Waar in het cerebrum arriveren de impulsen die in de linkerhelft van de retina van het rechter oog ontstaan?
Question

33

Waar in het cerebrum komen de lichtprikkels uit het linker gezichtsveld terecht?
Question

34

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

35

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

36
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?
Question

37
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

38

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

39

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

40

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

41

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De stapes is via het ronde venster met het binnenoor verbonden.
Het vocht in het benig labyrint wordt perilymfe genoemd.
Via het ronde venster doven de trillingen in het binnenoor uit.
De drie gehoorbeentjes zijn van buiten naar binnen: incus, malleus en stapes.
Zowel het uitwendig oor als het middenoor zijn gevuld met lucht.
Het benig labyrint omvat zowel het gehoororgaan als het evenwichtsorgaan.
Het ovale venster sluit aan op de scala tympani.
Question

42

Wat is de functie van de buis van Eustachius?
Question

43

Waar in het gehoorzintuig worden de geluidstrillingen omgezet in impulsen?
Question

44

Hoeveel keer worden de geluidstrillingen in het middenoor versterkt?
Question

45

Wat is van toepassing op de geluidwaarneming? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

46

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

47

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

48

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Het benige labyrint is gevuld met
Het
is het centrale deel van het benige labyrint en bevat twee zakvormige verwijdingen.
Het vliezige labyrint is gevuld met

De vloeistof rond de cilia van de sensoren in de sacculus en utriculus is verzwaard met

Draaiingen van het hoofd worden waargenomen met de

Afferente zenuwvezels vanuit het evenwichtsorgaan vormen de

De evenwichtszenuw verenigt zich samen met de
tot de N. octavus.
Question

49

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

50
Door welke prikkel ontstaat in de zenuwvezels van de spierspoel een impuls?