Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Streepje of niet?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Streepje of niet?

Question

4
Wat is de juiste spelling?

Question

5
Wat is de juiste spelling?

Question

6
Wat is de juiste spelling?

Question

7
Streepje of niet?

Question

8
kiezelsteentje is een ...

Question

9
Streepje of niet?

Question

10
Kijk jij of de video geprogrammeerd is?

Question

11
Streepje of niet?

Question

12
Wat is de juiste spelling?

Question

13
Wat is de juiste spelling?

Question

14
Streepje of niet?

Question

15
Streepje of niet?