Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO Maatschappijleer

Question

1
Vraag: "We horen u zo weinig spreken over de Tien Geboden als bron van alles."
Antwoord: "Dat verwijt krijg ik vaak van sommige kleinere partijen. Er hoeft geen enkel misverstand te bestaan over de uitgangspunten van onze partij: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap."
naar: RMU-contact van maart 2003

In de tekst staat een aantal uitgangspunten van een bepaalde partij.

Welke partij herken je in de tekst?

Question

2
In de gemeente heeft dehet laatste woord. Die beslist waaraan de gemeente geld uitgeeft.maakt een voorstel voor

Question

3
Spanje hels over rapport Van Boven

De Spaanse regering is woedend over het rapport van Theo van Boven. Hij is speciaal VN-rapporteur voor marteling. In het rapport staat dat de Spaanse politie zich schuldig maakt aan foltering.
naar: de Volkskrant van 27 maart 2004

Volgens Theo van Boven houdt Spanje zich niet aan een kenmerk van de rechtsstaat. Welk kenmerk van de rechtsstaat staat in Spanje volgens Theo van Boven onder druk?

Question

4
Kabinet laat Grondwet intact

DEN HAAG - Een volgorde van grondrechten aanbrengen of de Grondwet wijzigen is niet nodig om vraagstukken als discriminatie, kledingvoorschriften of eerwraak op te pakken. Die conclusie trekt het kabinet in een nota die minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) gisteren heeft gepresenteerd. De nota is een reactie op de discussie die de afgelopen tijd woedde over discriminerende uitlatingen door imams over homoseksuelen, hoofddoekjes, vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Deze discussies lieten volgens het kabinet zien dat er onduidelijkheid bestaat over de onderlinge verhouding tussen grondrechten.
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 19 mei 2004

Heeft het kabinet de bevoegdheid om de Grondwet te veranderen?

Question

5
VVD wil de minister-president rechtstreeks laten kiezen
bron: de Volkskrant van 30 mei 2005

Bij welk streven past het VVD-voorstel?
Bij het streven naar:

Question

6
Ontevreden jeugd richt vakbond op
Een groep jonge ambtenaren, werknemers en freelancers heeft de nieuwe vakbond Alternatief Voor Vakbond (AVV) opgericht. De groep is ontevreden over de bestaande bonden, waar ouderen de dienst uit maken. Jongeren betalen straks het in stand houden van het sociaal stelsel, maar hebben vrijwel geen stem bij de besluitvorming en de advisering aan het kabinet. Dit schrijft Mei Li Vos, een van de oprichters van de AVV, vandaag in de Volkskrant.
bron: de Volkskrant van 1 oktober 2005

Nederland heeft een parlementaire democratie.
Bij welk kenmerk van een parlementaire democratie past de oprichting van de nieuwe vakbond AVV?

Question

7
Drie jaar cel voor belager Harmen Roeland

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een 49-jarige man veroordeeld tot drie jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het toetakelen van voormalig NOS-verslaggever Harmen Roeland. De man duwde Roeland afgelopen zomer in het Amsterdamse IJ (breed vaarwater tussen Amsterdam- Noord en Amsterdam-Centrum) en stak hem even later met de achterkant van zijn zaklantaarn in zijn linkeroog.
Roeland raakte daardoor blind aan zijn linkeroog. Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel voor de zware mishandeling en de poging tot doodslag. De rechtbank wees ook een vordering toe van 15.882 euro. Roeland had deze schadevergoeding geëist als voorschot op de immateriële schade die hij had ondervonden. Roeland gaf tijdens de zitting op de rechtbank zijn visie op het gebeurde.
naar: ANP van 19 januari 2005

In bovenstaande rechtszaak kan de belager geen taakstraf krijgen. Waarom niet?

Question

8
De politie van een bepaalde regio stuurt regelmatig een enquête naar burgers. Daarin vraagt de politie hoe de burgers denken over veiligheid in de buurt, het functioneren van de politie en over slachtofferschap.
Wat schiet de politie ermee op om mensen in een enquête te vragen of ze slachtoffer zijn geweest van misdrijven?

De politie

Question

9
Tekst
Ooit kreeg een bekende hoogleraar criminologie de volgende vraag voorgelegd van een student: "Wat is volgens u de beste manier om gevoelens van onveiligheid te kunnen bestrijden?" Hij adviseerde een ander ochtendblad te gaan lezen.
naar: de Gelderlander van 13 mei 2005

Wat bedoelde de hoogleraar in tekst 4 met zijn advies?

Question

10
Werkstage voor schoolverlaters

DEN HAAG - Schoolverlaters moeten meer maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen en beter op hun toekomst voorbereid worden met werkstages. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zouden voordat zij aan het werk gaan of een studie oppakken eerst ervaring moeten opdoen in bijvoorbeeld verpleeg- en ziekenhuizen, bij de politie of brandweer en vrijwilligersorganisaties als het Rode Kruis en Natuurmonumenten.
Gisteren presenteerden ondernemer A. Dake, kolonel K. Gijsbers van de Koninklijke Landmacht, socioloog P. Hofstede en voormalig raadsadviseur J. Kieboom van ex-premier Lubbers een plan aan politiek Den Haag. Zij kregen 10 steun van voorzitter H. Wijffels van de Sociaal Economische Raad, die vindt dat jongeren zich meer als actief burger moeten gedragen. Volgens de initiatiefnemers kan de overheid jaarlijks 10 procent van de schoolverlaters vier maanden lang op (vrijwillige) werkstage sturen voor 143 miljoen euro. Dat komt neer op circa 14.000 jongeren. Volgens Kieboom moeten de schoolverlaters wel 15 een toelage op het niveau van het minimumloon krijgen. Verder wordt de stage volgens Kieboom aantrekkelijk voor studenten als die daarmee studiepunten kunnen verdienen. Voor jonge migranten suggereerde hij dat de stage kan meewegen bij de inburgeringscursus.
De initiatiefnemers hebben onderzoeksbureau NIPO opdracht gegeven te 20 onderzoeken hoe de doelgroep zelf over de plannen denkt. Twee-derde noemde het initiatief voor de werkstage 'tamelijk leuk' of 'heel leuk'. Tien procent ziet niets in het plan. Bestuursvoorzitter E. Kist van ING-bank heeft toegezegd een aantal stageplaatsen te financieren bij het Nederlandse Rode Kruis.
bron: NRC Handelsblad van 4 juni 2003

Sociale dienstplicht

CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie is voor de invoering van een sociale dienstplicht voor jongeren. Op die manier kunnen jongeren actiever deelnemen aan, en meer betrokken raken bij, de samenleving. Donner sprak vandaag in Rotterdam op de landelijke CDA-actiedag over Waarden en Normen. De CDA'er refereerde aan een uitspraak van de vroegere Amerikaanse president John F. Kennedy. "Jongeren moeten zichzelf afvragen wat zij voor hun land kunnen doen in plaats van zich af te vragen wat hun land voor hen kan doen." Donner denkt aan maatschappelijke participatie van jongeren door hen bijvoorbeeld in te zetten bij het geven van taallessen, het leggen van contacten en het bieden van 10 steun aan mensen in de bijstand, het bijstaan van ouderen en gehandicapten of zich bezighouden met buurtbeheer dan wel toezicht-houdende taken. Gemeenten zouden die taken kunnen coördineren.
bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws van 30 oktober 2004

Je hebt twee teksten over het onderwerp 'sociale dienstplicht' gelezen. Via de media krijgt iedereen informatie over dit onderwerp. Er is een aantal theorieën over de beïnvloeding van mensen door de massamedia. Stel dat de media veel aandacht schenken aan de mening van de personen in de teksten en dat daardoor het grote publiek hun voorstellen overneemt.
Welke beïnvloedingstheorie van de massamedia verklaart dit verschijnsel?

Question

11
Opvattingen van de LPF over sociale dienstplicht

De LPF spreekt nadrukkelijk van een plicht, en vindt een vrijblijvende 'maatschappelijke stage' niet ver genoeg gaan. (...)
Argumenten als "daarvoor is de samenleving niet meer te porren" en "welke jongere is daar enthousiast voor?" zijn voorbeelden van wat de Lijst Pim Fortuyn beschouwt als verwerpelijke vormen van vrijblijvendheid. (...) Geen jongere wordt er slechter van als hij zich een paar maanden of een jaar van zijn leven eens moet inzetten voor zijn medemens en de Nederlandse samenleving. Geen jongere wordt er slechter van als hij leert dat, indien hij later wil profiteren van de goede dingen die diezelfde Nederlandse samenleving te bieden heeft, hij er ook aan moet bijdragen. Jongeren en jongvolwassenen krijgen zo een stuk maatschappelijke vorming en verantwoordelijkheidsbesef mee door een steentje bij te dragen aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs, kinderopvang, musea of ideële instellingen zoals natuur- en milieuorganisaties.
bron: www.lijstpimfortuyn.nl van 1 juli 2005

Sociale dienstplicht als maatschappelijk vraagstuk kun je bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
Welke invalshoek staat centraal in de tekst en waarom?

Question

12
Jong, kwaad en gewapend
Vorige week donderdag schoor de 18-jarige scholier Hans van T. zich kaal. Hij kocht in Antwerpen een jachtgeweer. Vervolgens schoot hij een Turkse vrouw op een bankje neer, daarna een zwangere oppas uit Mali en een tweejarige peuter. De laatste twee overleefden het niet. Van T. komt uit een familie van Vlaamse rechtsextremisten. Hans, de moordenaar dus, verklaarde na zijn daad dat hij vijf jaar geleden is gepest door een allochtoon.
naar: de Volkskrant van 20 mei 2006

Wat kan volgens de tekst een oorzaak zijn van het criminele gedrag van Hans van T.?

Question

13
Buitenlanders in Amsterdam opgepakt
De politie heeft vorige week in Amsterdam drie personen uit Italië opgepakt. Het gaat om drie mannen van 50, 53 en 56 jaar oud. De recherche hield verder een 45-jarige Italiaanse vrouw aan. Alle vier ........... handel in verdovende middelen en lidmaatschap van een criminele organisatie.
naar: NRC Handelsblad van 30 november 2006

Wat moet op de puntjes in tekst 6 worden ingevuld?

Question

14
Doel van straffen
Er komen in Nederland steeds meer mensen in de gevangenis. Uit een rapport van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat een kleine 20% van de ex-gedetineerden binnen een jaar na ontslag uit de gevangenis in herhaling valt en opnieuw wordt ingesloten.
bron: Recidive, Opnieuw achter de tralies, website Ministerie van Justitie

Welke van de onderstaande doelen van straffen worden kennelijk niet helemaal bereikt door het opleggen van gevangenisstraffen? Noem twee doelen.

Straffen worden opgelegd met als doelen:

Question

15
Beatrix breekt lans voor EU
Door onze correspondent
Antwerpen/Brussel, 21 juni. "De burgers van Europa zullen zich er weer bewust van moeten worden hoe belangrijk de Europese Unie is voor ons aller bestaan, voor onze vrede, veiligheid en welvaart." Dat zei koningin Beatrix gisteravond tijdens het officiële diner op de eerste dag van haar staatsbezoek aan België.
bron: www.nrc.nl van 23 juni 2006

Wat is een voorbeeld van het belang van de Europese Unie (EU) voor 'onze vrede'?

Question

16
Verkiezingscampagne
Tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 heeft een politieke partij folders verspreid met de kernpunten uit het programma. Hieronder een keuze:

1. Lagere belastingen
- 16 miljard belastingverlaging, dus koopkracht fors hoger voor iedereen
- fors minder geld naar Brussel, ontwikkelingshulp, bureaucraten en subsidies
2. Immigratiestop voor niet-westerse allochtonen
- verbied de burka
- sluit radicale moskeeën, geen nieuwe moskeeën en islamitische scholen
3. Fatsoen moet terug
- fors strengere straffen, invoering minimumstraffen
- heropvoedingskampen
4. Auto's moeten weer rijden
- meer wegen, bredere wegen
- maximumsnelheid hoger
5. Brussel
- fors minder geld naar Brussel
- geen nieuwe landen in de EU, zeker Turkije niet
bron: site van................... november 2006

Politieke partijen kan men aanduiden met een aantal begrippen. Welke begrippen passen het best bij de politieke partij die bovenstaande punten verkondigt? Noem er twee.