Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

In ons land wordt een aantal doelstellingen van economische politiek vrij algemeen aanvaard.
Voor welke mogelijke doelstelling geldt dit niet?

Question

2
Algemeen aanvaarde doelstellingen van economische politiek kunnen onder omstandigheden met elkaar in conflict komen.
Stel dat de overheid in een situatie waarin de economie wordt gekenmerkt door een vrij hoge bezettingsgraad wil proberen de werkloosheid verder terug te dringen (in het kader van het streven naar een evenwichtige arbeidsmarkt) door het voeren van een stimulerend begrotingsbeleid.
Welke andere algemeen aanvaarde doelstelling zal hierdoor waarschijnlijk in het gedrang komen?


Question

3
Stel dat Nederland zich bevindt in een teruglopende conjunctuur.
Op welke manier zou de Nederlandse overheid deze ontwikkeling kunnen tegengaan?


Question

4
De Nederlandse overheid mag alleen onder strikte voorwaarden direct ingrijpen in de loonvorming.
Onder welke voorwaarden is dit toegestaan?


Question

5
Waarom zijn monetaristen tegen het gebruik van de monetaire politiek als middel om de conjunctuur te stabiliseren?

Question

6
Een econoom pleit ervoor het niveau van de werkloosheidsuitkeringen te verhogen.
Tot welke economische stroming moet deze zienswijze worden gerekend?

Question

7
In de loop van 2008 zakte wereldwijd de conjunctuur in. De Europese Centrale Bank (ECB) reageerde hierop door een aantal keren haar officiële tarief te verlagen.
Binnen welke opvatting over economische politiek past deze aanpak van de ECB het meest?


Question

8

Stel dat de euroregio te kampen heeft met conjuncturele zwakte en dat de Europese Centrale Bank (ECB) tracht de economie te stimuleren met een renteverlaging. Europese overheden ondersteunen dit beleid niet met het voeren van een bestedingsverruimend begrotingsbeleid.

Hoe zou dit laatste kunnen worden verklaard?

 

Question

9

Welke publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de Rijksbegroting in de Tweede Kamer na de derde dinsdag in september?

Question

10
Welke drie ministeries vormen de zogenoemde sociaal-economische driehoek?

Question

11
Hoe heet het orgaan dat de regering en het parlement adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal economisch beleid?