Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waardoor kunnen de hersenen een zwakke prikkel van een sterke prikkel onderscheiden?
Question

2
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Met de kunnen de lensbanden aangetrokken worden.
De plaats waar de N. opticus de oogbol verlaat wordt
genoemd.
Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de iris kleiner.
De achtergrond van het oog wordt
genoemd. Deze is bij het oogspiegelen zichtbaar.
De plaats van de retina waar zich uitsluitende kegeltjes bevinden, heet de

Door ontspanning van de
wordt de doorsnede van de pupil groter.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Maak de zinnen compleet. Vul in: staafjes of kegeltjes.

Het fotopigment in heet rodopsine.
De
worden ook wel het schemerzintuig genoemd.
Met
kunnen kleuren waargenomen worden.
De
zijn uiterst lichtgevoelig.
Van de twee typen lichtsensoren hebben
de hoogste prikkeldrempel.
Van de twee typen lichtsensoren leveren
het scherpste beeld.
In de periferie van de retina komen veel
voor.
In de gele vlek bevinden zich uitsluitend
.
Question

6
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat gebeurt er als de m. ciliaris contraheert?
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Door welke hersenzenuwen worden de musculi bulbi aangestuurd?