Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waaraan wordt de toegevoegde waarde van de overheid bij het opstellen van de Nationale rekeningen gelijkgesteld?

 

Question

2

Voor wiens rekening komen de zogeheten verborgen beleidskosten?

Question

3
Waaruit bestaat de kwartaire sector?

 

Question

4

Welke grondvorm van economische orde vinden we vooral terug bij de activiteiten van de collectieve sector?

Question

5
Geef aan welke van de onderstaande uitgavenposten van de collectieve sector de grootste is (2015).

Question

6
Een van de tekortkomingen van het marktmechanisme is dat de behoefte van de samenleving aan zogeheten collectieve goederen er niet door kan worden bevredigd. Om deze behoefte te bevredigen is de tussenkomst van de collectieve sector vereist.
In welk van de onderstaande gevallen is er sprake van een collectief goed?


Question

7
Een van de tekortkomingen van het marktmechanisme is dat eventuele positieve of negatieve externe effecten niet in de prijzen tot uitdrukking worden gebracht. Ingrijpen van de collectieve sector door middel van een heffing of een subsidie kan daarvoor noodzakelijk zijn.
In welk van de onderstaande gevallen is er sprake van een groot negatief extern effect?


Question

8

Stel dat de collectieve sector besluit tot de aanleg van nieuwe autosnelwegen.
In het kader van welke functies van de collectieve sector moet deze activiteit worden gezien?

Question

9
Soms stelt de collectieve sector zich paternalistisch op. Politici zijn dan van mening dat zij beter dan de burgers weten wat goed voor hen is. Heffingen, subsidies, geboden en verboden zijn instrumenten om het gewenste gedrag te bevorderen.
In welk van de onderstaande gevallen is er sprake van zulke bemoeigoederen?


Question

10

Sommige belastingen en uitgaven van de collectieve sector werken als automatische stabilisator van de conjunctuur.

In welk van de onderstaande gevallen is daarvan sprake?


Question

11
Een student neemt zich voor zijn tertiair inkomen te verhogen, zonder zijn secundair of primair inkomen te veranderen.
Wat zou hiertoe een geschikte mogelijkheid zijn?


Question

12
Gegeven is de Lorenzkromme.
Welke verklaring kun je geven voor het feit dat de lijn die de verdeling van de koopkracht weergeeft minder 'buikig' is dan de lijn die de verdeling van het besteedbaar inkomen beschrijft?


Question

13

Pim Pettersen beweert dat hij maar liefst 52% inkomstenbelasting betaalt.

Heeft hij het hier over het gemiddelde of over het marginale tarief van de inkomstenbelasting?


Question

14
Daan Smit heeft een belastbaar inkomen van 40.000 euro. Daarover is 16.000 euro verschuldigd aan inkomstenbelasting en sociale premies. De gemiddelde druk van deze heffingen is dus 40%. De marginale druk bedraagt 50%.
Waardoor wordt het verschil tussen de gemiddelde en de marginale druk veroorzaakt?

Question

15

Een toptennisster is van mening dat zij veel te veel belasting betaalt. Zij besluit daarom zich te vestigen in het belastingparadijs Monaco.

Om welke gedragsreactie gaat het hier?

  Foto: Richard van Loon

Question

16
Wat verstaat men onder de wig op de arbeidsmarkt?

Question

17
Welke invloed heeft een hoge wig op de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid arbeid?

Question

18

Van een gehuwde alleenverdiener met twee kinderen zijn voor een bepaald jaar de volgende gegevens bekend (zie onderstaande tabel, alle bedragen luiden in euro’s).
Hoe groot is zijn/haar gemiddelde wig in procenten van de totale arbeidskosten?


Bron: Centraal Planbureau