Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Waar of niet waar?
40% van 90 is meer dan 50% van 75.

Question

2
Waar of niet waar?
60% van 40 is meer dan 20% van 80.

Question

3
% van de figuur is blauw.

Question

4
Waar of niet waar?
25% van 80 is meer dan 30% van 70.

Question

5
% van de figuur is blauw.

Question

6
Ongeveer % van de figuur is blauw.

Question

7
Waar of niet waar?
30% van 90 is meer dan 40% van 70.

Question

8
Waar of niet waar?
50% van 50 is meer dan 30% van 80.

Question

9
% van de figuur is blauw.

Question

10
% van de figuur is blauw.