Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Gegeven is onderstaande grafiek.
Waarvoor staat in deze grafiek de lijn CD?


Question

2
De overheid kan verschillende maatregelen nemen om het milieugedrag van consumenten en producenten te beïnvloeden. Deze maatregelen kunnen wel of niet marktconform zijn.
In welk van de onderstaande gevallen gaat het om een marktconforme maatregel?


Question

3
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een negatief extern effect?


Question

4

Het optreden van een negatief extern effect (bijvoorbeeld bij de uitstoot van afvalstoffen) kan voor de overheid aanleiding vormen om op een marktconforme manier in te grijpen in het marktmechanisme.

Hoe zou dit optreden vorm kunnen krijgen?


Question

5
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een positief extern effect?


Question

6
Gegeven is de onderstaande grafiek waarin de collectieve vraag naar en het collectieve aanbod van schol is weergegeven.
De overheid wil de vangst op schol beperken en besluit een heffing te leggen op deze zeevis van 30 eurocent per stuk.
Met hoeveel eurocent zal de marktprijs van schol hierdoor stijgen?


Question

7
Waarom is het uit het oogpunt van de afweging tussen kosten en baten niet zinvol om te komen tot een 100% schoon milieu?

 

Question

8

De overheid wenst uit milieuoogpunt de productie van varkensvlees te beperken. Om dit te bereiken legt zij een heffing van 50 eurocent op elke kilo varkensvlees die op de markt komt. We nemen aan dat er op deze markt sprake is van volkomen concurrentie.

In welke geval zal het volledige bedrag van de heffing afgewenteld worden op de consument?


Question

9
Wat verstaat men onder een duurzame economische ontwikkeling?