Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Het dubbele van 19 is .

Question

2
De helft van 40 is .

Question

3
Het dubbele van 26 is .

Question

4
De helft van 92 is .

Question

5
De helft van 22 is .

Question

6
De helft van 46 is .

Question

7
Het dubbele van 35 is .

Question

8
De helft van 32 is .

Question

9
Het dubbele van 34 is .

Question

10
Het dubbele van 41 is .