Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
De helft van 78 is .

Question

2
Het dubbele van 35 is .

Question

3
De helft van 26 is .

Question

4
Het dubbele van 22 is .

Question

5
De helft van 58 is .

Question

6
Het dubbele van 45 is .

Question

7
De helft van 22 is .

Question

8
Het dubbele van 26 is .

Question

9
De helft van 46 is .

Question

10
Het dubbele van 48 is .