Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Het dubbele van 34 is .

Question

2
Het dubbele van 45 is .

Question

3
De helft van 58 is .

Question

4
De helft van 22 is .

Question

5
De helft van 48 is .

Question

6
De helft van 64 is .

Question

7
De helft van 26 is .

Question

8
Het dubbele van 19 is .

Question

9
Het dubbele van 38 is .

Question

10
Het dubbele van 48 is .