Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
12     Woorden die met elkaar worden verward

Woorden kunnen met elkaar verward worden, doordat ze inhoudelijk of wat de vorm betreft op elkaar lijken. Meestal ken je wel een van beide woorden. Daardoor is het gemakkelijker ook de betekenis van het andere woord te onthouden.

Bestudeer de zin met de schuingedrukte betekenisomschrijving én de moeilijke woorden.
Kies uit het pull-down lijstje het juiste moeilijke woord in iedere zin.
Raadpleeg zo nodig een woordenboek.

ampel - amper esthetisch - ethisch
anoniem - unaniem evalueren - evolueren
antiquaar - antiquair fascistisch - fascistoïde
astrologie - astronomie fauna - flora
catheter - katheder functioneren - fungeren
confessioneel - conventioneel          kwaliteit - kwantiteit
debiteren - debuteren materiaal - materieel
doceren - doseren mond-op-mondbeademing - mond-tot-mondreclame
doctor - dokter moraal - moreel
egocentrisch - egoïstisch psychiater - psycholoog
Question

1
a De colleges worden gegeven door een persoon die een proefschrift heeft geschreven.
b De arts schrijft een recept uit.

a:
b:Question

2
a:Ieder mens heeft in meer of mindere mate deze neiging zichzelf tot middelpunt te maken van al zijn gedachten.
b: Iemand die uitsluitend aan zijn eigenbelang denkt, maakt zich niet geliefd bij anderen.

a:
b:Question

3
a: De chirurg bracht tijdens de operatie een buisje aan om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen.
b: De spreker neemt plaats achter het spreekgestoelte.

a:
b:Question

4
a: De letter c van 'christelijk' wijst erop dat het CDA van oorsprong een partij is waarvan de leden een bepaalde godsdienst aanhangen.
b: De meeste regeringsleiders op de foto waren volgens de gewoonte gekleed in een driedelig grijs kostuum met stropdas.
a:
b:Question

5
a: Henk heeft een gaaf exemplaar van de tweede druk van de 'Max Havelaar' op de kop kunnen tikken bij de handelaar in oude boeken.
b: De handelaar in antiek heeft zijn etalage vol hangen met oude olielampen.

a:
b:Question

6
a:Dankzij de leer die uit de stand van de sterren iemands toekomst voorspelt (sterrenwichelarij) weet ik dat ik een prettige week tegemoet ga, want mijn horoscoop is gunstig.
b:De sterrenkunde maakt gebruik van steeds sterkere instrumenten om de sterrenhemel te bestuderen.

a:
b:Question

7
a:Beide hoogleraren geven les in de Nederlandse taal- en letterkunde aan een buitenlandse universiteit.
b:De reeks maatregelen die de burgers geld kosten, kan de gemeente beter niet in één keer doorvoeren; ze zal deze in gedeelten moeten doorvoeren.

a:
b:Question

8
a:Na breedvoerig beraad besloten de raadsleden de motie van wantrouwen in te trekken.
b:De hond kon zijn baas, die op de fiets reed, maar nauwelijks bijhouden.

a:
b:Question

9
a:De sergeant maakte de manschappen aan het lachen door een grap te vertellen.
b:Bij deze uitgeverij zullen in het najaar twee jonge Nederlandse schrijvers voor de eerste keer een boek publiceren.

a:
b:Question

10
a:De goede eigenschappen (deugdelijkheid) van de herenschoenen die de Brabantse fabrikant levert, is perfect, maar goedkoop zijn de schoenen zeker niet!
b:De schoenfabrikant vindt de kwaliteit van het af te leveren product belangrijker dan de hoeveelheid.

a:
b:Question

11
a:De schenker van het aanzienlijke geldbedrag wil ongenoemd blijven.
b:De leden van de onderzoekscommissie zijn eenstemmig van mening dat het bestuurslid juist heeft gehandeld.

a:
b:Question

12
a:De leden van de reddingsbrigade krijgen les in eerstehulpverlening waarbij een bewusteloze via de mond lucht wordt ingeblazen.
b:De naamsbekendheid van het product blijkt vooral te worden vergroot door de mondeling doorgegeven reclame.

a:
b:Question

13
a:   De vos maakt alweer jaren deel uit van de Noord-Hollandse dierenwereld.
b:   De plantenwereld van het duingebied verarmt door de daling van het grondwaterpeil.

a:
b:Question

14
a:Uit het oogpunt van schoonheid moet ik bezwaar maken tegen die lelijke, al te strakke voorgevel van het nieuwe bankgebouw.
b:Of euthanasie in bepaalde gevallen geoorloofd is, is een vraagstuk met goede en kwade kanten waarover de meningen verdeeld zijn.
a:
b:Question

15
a:Na een jaar zal een kleine groep het effect van de genomen maatregelen nog eens bekijken.
b:De verwachting is dat het Afrikaanse land zich geleidelijk zal ontwikkelen in de richting van een parlementaire democratie.
a:
b:Question

16
a:   In een slecht geleid bedrijf kan een werknemer niet goed zijn werk verrichten.
b:   Aan hem is gevraagd of hij op de bruiloft van zijn vrienden wil optreden als ceremoniemeester.

a:
b:Question

17
a:De bouwstof (grondstof) voor de te bouwen loods wordt geleverd door de firma Groothuizen in Breda.
b:De Nederlandse Spoorwegen hebben nieuwe voertuigen, zoals locomotieven en spoorwagens, besteld bij een Duitse fabriek.

a:
b:Question

18
a:Italië was destijds onder Mussolini een sterk nationalistische, autoritaire en onverdraagzame staat.
b:De wethouder moest zich verantwoorden voor haar min of meer fascistische uitspraken over de door de politie aangehouden kleurlingen.

a:
b:Question

19
a:De kenner van de menselijke ziel heeft in het rapport aangegeven voor welke soort beroepen de betrokkene de meeste aanleg heeft.
b:In het rapport van de arts voor geesteszieken staat dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht.

a:
b:Question

20
a:De lering van het verhaal is dat al te goed buurmans gek is.
b:Het gevoel van zelfvertrouwen van de troepen nam zienderogen af, toen de vijand almaar bleef aanvallen.

a:
b: