Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de behandelde stof beheerst. Bepaal daarna in overleg met je docent(e), of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1
Welke twee doelen heeft de schrijver bij een uiteenzetting?
Question

2
Noteer drie signaalwoorden met een redengevend verband.
Question

3
Noteer vijf manieren om een pakkende inleiding op te bouwen.
Question

4a.
Welke drie functies kan het slot van een zakelijke tekst hebben?
b. Welke van deze drie functies heeft het slot van een uiteenzetting meestal?
Question

5
Wat wordt er precies bedoeld met de volgende eisen aan een samenvatting?
a. De strekking van een tekst moet juist zijn weergegeven in een samenvatting.
b. Een samenvatting van een tekst heeft een bepaalde omvang.Question

6
Noteer drie voorbeelden van elementen van een tekst die je niet opneemt in een samenvatting.Question

7
Omschrijf nauwkeurig wat een argument is.Question

8
Noteer drie punten waarop je de inhoudelijke bijdrage van een deelnemer aan een discussie beoordeelt.Question

9
Zij vertelde hen de laatste roddels van het dorp.

a. Welke fout bevat deze zin? Geef uitleg bij je antwoord.
b. Verbeter de zin.Question

10
Waarom moet je een dubbele ontkenning in je taalgebruik vermijden?Question

 
Lees de tekst ' De bouwstenen van gebarentaal .'(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

11
Welke alinea('s) vormt/vormen de inleiding van de tekst?
Kies het beste antwoord.              Tekst.

Alinea 1, want deze alinea bevat een leuk voorbeeld.
Alinea 1 + 2, want in de tweede alinea blijkt dat het om een vergelijking gaat.
Alinea 1,2 + 3, want in de derde alinea wordt het eigenlijke onderwerp genoemd.
Alinea 1,2 + 3, want in de derde alinea wordt het eigenlijke onderwerp genoemd en blijkt dat het om een onderzoek gaat.Question

12
Welke drie functies heeft de inleiding van deze tekst?              Tekst.Question

13
Welke deelonderwerpen komen aan bod in het middenstuk?              Tekst.Question

14
Welk signaalwoord met uitleggend verband tref je aan in:
a. alinea 6
b. alinea 8.              Tekst.Question

15
a. Uit welke alinea('s) bestaat het slot?
b. Welke functie heeft het slot in deze tekst?              Tekst.Question

16
a. Noteer de kernzinnen van de alinea's 6, 7 en 8.
b. Vat met behulp van de kernzinnen deze drie alinea's samen in maximaal 35 woorden.              Tekst.Question

 
Vul in de volgende zinnen de ontbrekende voorzetsels in.
Question

17a

Ik kan niet instaan de kwaliteit van de kopieermachine.Question

17b
Je moet niet zonder meer afgaan zijn informatie.Question

17c
De grote hoeveelheid klachten heeft geleid verbetering van de arbeidsomstandigheden.Question

17d
Peter deinst niet terug het betalen van een hoog bedrag voor deze computer.Question

 
Noteer de spreekwoorden en uitdrukkingen die passen bij de schuingedrukte gedeeltes van de volgende zinnen.
Question

18a
De cabaretier oogst overal in het land succes, maar in zijn woonplaats is de bevolking niet erg gecharmeerd van zijn kunsten.Question

18b
Je kunt Marlies beter niet bekritiseren, maar als je haar een complimentje geeft, doet zij alles voor je.Question

18c
Nadat hij jarenlang hard gewerkt had, werden zijn inspanningen beloond. Vooral de aankoop van een Zwitserse handelsonderneming bleek een financieel succes.Question

18d
Hoewel de bewaker hem argwanend aankeek, liet hij de gedetineerde naar de uitgang.Question

 
Noteer de ontbrekende woorden van de onderstaande zinnen. Kies telkens een ander woord uit de reeks.
Question

19a
Dat de/het de minst slechte van alle denkbare politieke systemen is, staat buiten kijf.Question

19b
Het leek de huisarts raadzaam dat hij een liet maken.Question

19c
Zijn drankverslaving zorgde ervoor, dat hij op de mensen in zijn omgeving een (e) indruk maakte.Question

19d
De vakbondsleider maande de stakers per tot kalmte.Question

19e
Er wordt wel beweerd dat vrij veel puzzelaars uitsluitend vanwege de/hetde zaterdagkrant kopen.Question

19f
De onvoorstelbare hoeveelheid goederen die de politie aantrof tijdens een huiszoeking, doet vermoeden dat het hier om een gaat.Question

 
Benoem de taal- of stijlfout. Verbeter vervolgens het foutieve gedeelte van de zin.
Question

20a
90 procent van de leerlingen bleken te zijn geslaagd voor het examen, hoewel het beslist niet gemakkelijk was.Question

20b
Voor een paar maanden geleden schreef Jan me dat hij binnenkort van baan zal veranderen.Question

20c
De Verenigde Staten heeft na de aanslag op het World Trace Center de oorlog verklaard aan het terrorisme.Question

20d
Mijn vader heeft een bod gedaan op het huis tegenover het park wat al maanden te koop staat.Question

20e
De vrouw diende een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Omdat zij vanwege haar sekse niet was aangenomen als vrachtwagenchauffeur.Question

20f
Na jarenlang in Rotterdam te hebben gewoond werd een verhuizing naar Drenthe overwogen.Question

20g
Een groot aantal leerlingen waren niet op de hoogte van de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen op school.Question

20h
Als blijkt dat de resultaten van het onderzoek negatief uitpakken voor de gezondheidsraad, dan moet het zijn beleid direct bijstellen.Question

20i
Ik denk niet dat de genodigde studenten allemaal aanwezig zullen zijn bij het afscheid van de hoogleraar.Question

20j
Scholen moeten ervoor waken dat de extra financiƫle middelen niet alleen worden aangewend voor kinderen met een taalachterstand.