Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan HAVO Management & Organisatie

Question

1
De bedrijfskosten van een handelsonderneming stijgen terwijl de omzet en de inkoopwaarde van de omzet gelijk blijven. Dit heeft gevolgen voor de:

Question

2
Samengestelde interest:
€ 2.000,- staat eerst 5 jaar op een spaarrekening tegen 6% samengestelde interest per jaar en daarna nog 2 jaar tegen 1,5% samengestelde interest per kwartaal.

De eindwaarde bedraagt:

Question

3
De omzet is in een bepaald jaar is  € 336.000.
De brutowinst is 40% van de inkoopprijs.

De brutowinst in dat jaar is:

Question

4
Bij huurkoop wordt de koper eigenaar na ontvangst van de goederen.

Deze bewering is:

Question

5
Een spaarhypotheek is fiscaal gunstiger dan een annuïteitenhypotheek.

Deze bewering is:

Question

6
Een bedrag van € 600 staat 6 jaar op een spaarrekening tegen 4% samengestelde interest per jaar.

De interest over het zesde jaar is:

Question

7
De vennootschap onder firma (vof)/openbare vennootschap is een rechtspersoon waarbij ieder van de vennoten aansprakelijk is voor de hele schuld.

Deze bewering is:

Question

8
Bij een onderhandse lening kan tussen de geldgever en de geldnemer onderhandeld worden over de voorwaarden van de lening.

Deze bewering is:

Question

9
Van een annuïteitenlening met jaarlijkse annuïteiten is gegeven:
- tweede annuïteit: € 17.437
- tweede interestdeel: € 11.674
- tweede aflossing: € 5.763
Het belastingpercentage is 40%.

De hypotheekuitgaven na belasting in het tweede jaar van deze lening bedragen:

Question

10
Het dividendpercentage van Crux nv is 12%, waarvan 5% stockdividend en 7% cashdividend. De dividendbelasting is 15%. De nominale waarde van het aandeel Crux is € 20.

Het cashdividend na aftrek van dividendbelasting per aandeel bedraagt:

Question

11
Een vereniging verzamelt over 2011 de volgende gegevens:
- ontvangen contributie € 15.600
- op 1 januari 2011 bedraagt de nog te ontvangen contributie  € 1.200
- op 31 december 2011 bedraagt de nog te ontvangen contributie  € 2.000
- op 31 december 2011 is  € 300 aan contributies vooruit ontvangen voor 2012

De contributiebaten (contributie-opbrengst) over 2011 zijn (is):

Question

12
I. De balanspost 'Goodwill' behoort tot de financiële vaste activa.
II. De balanspost 'Octrooien' behoort tot de immateriële vaste activa.

Question

13
Ellen heeft recht op een uitkering van € 6000 op 31 december 2020. Als zij dit bedrag eerder wil ontvangen, dan wordt 5% samengestelde interest per jaar in rekening gebracht.

De uitkering op 1 januari 2015 bedraagt:

Question

14
I. Als een nv haar eigen aandelen terugkoopt dan verslechtert de solvabiliteit.
II. Bij een verkoop van goederen op rekening met winst blijft de current ratio gelijk.

Question

15
Van een naamloze vennootschap (nv) is per 1 januari 2012 gegeven:

- maatschappelijk aandelenvermogen: € 24 miljoen
- geplaatst aandelenvermorgen: € 16 miljoen
- reserves: € 12 miljoen
- vreemd vermogen: € 20 miljoen
- nettowinst 2011: € 4 miljoen

De intrinsieke waarde van deze nv bedraagt op 1 januari 2012:

Question

16
De krediettermijn van de debiteuren bedraagt 2 maanden.
De verkopen zijn voor de helft op rekening en voor de helft contant en bedragen in:
- november (werkelijk): € 60.000
- december (werkelijk): € 68.000
- januari (verwacht): € 64.000
- februari (verwacht): € 66.000

I. Op de liquiditeitsbegroting van februari wordt opgenomen: € 67.000 (=0,50 x € 68.000 + 0,50 x € 66.000)
II. Op de resultatenbegroting van februari wordt opgenomen: € 66.000

Question

17
Donkers bv plaatst 40.000 aandelen. De emissiekoers bedraagt € 42 per aandeel. De nominale waarde van een aandeel is € 20.

Het eigen vermogen van Donkers bv stijgt door deze emissie met:

Question

18
Van een product is gegeven:
- opslag voor overheadkosten € 5 per stuk
- verwachte afzet voor  januari: 100 stuks
- werkelijke afzet voor  januari: 110 stuks
- werkelijke overheadkosten januari:  € 525

Het gerealiseerde budgetresultaat op de overheadkosten over januari bedraagt:

Question

19
Een 6% lening van € 100.000 wordt afgesloten op 1 januari 2008.
Overige gegevens van deze lening:
- de interest wordt jaarlijks achteraf betaald op 31 december;
- de jaarlijkse aflossing is € 10.000 en wordt op 31 december betaald, de eerste keer op 31 december 2008.

Op 31 december 2012 wordt aan interest betaald:

Question

20
De voor het komende jaar verwachte afschrijvingen staan op de:

Question

21
Een voorraad goederen op 4 mei bestaat uit de volgende ingekochte partijen:
- 2 mei: 4.000 stuks à  € 8 per stuk
- 3 mei: 5.000 stuks à  € 9 per stuk
Op 4 mei worden 8.000 stuks verkocht.

Question

22
Onderneming A verkoopt uitsluitend product B. Van dit product is gegeven:
- verkoopprijs: € 10 per product
- inkoopprijs: € 6 per product
- totale constante kosten: € 120.000 per jaar
- variabele bedrijfskosten: € 2 per product

De break-even afzet per jaar is:

Question

23
Een machine heeft een aanschafprijs van € 10.000. De installatiekosten bedragen € 2.000 en de positieve restwaarde is € 4.000. De levensduur is 4 jaar.

De jaarlijkse afschrijving bedraagt:

Question

24
Een negatieve economische voorraad ontstaat als:

Question

25
'Reserves' en 'vooruitbetaalde bedragen' staan credit op de balans.
Deze bewering is:

Question

26
De uitgifte van aandelen door een naamloze vennootschap (nv) heeft altijd een gunstig gevolg voor de solvabiliteit, omdat:

I. Het eigen vermorgen toeneemt en het vreemd vermogen gelijk blijft.
II. Het totaal vermogen in verhouding meer toeneemt dan het eigen vermogen.

Question

27
Van een onderneming is per 31 december gegeven:
- vlottende activa  inclusief liquide middelen: € 2.000
- kortlopende schulden: € 3.000
Van de kortlopende schulden  wordt € 500 betaald met liquide middelen.

De current ratio van deze onderneming:

Question

28
Een onderneming berekent haar solvabiliteit met de formule:

totaal vermogen
-----------------------------  x 100%
vreemd vermogen.

Deze onderneming lost een hypothecaire lening af met liquide middelen.
De solvabiliteit van deze onderneming zal hierdoor:

Question

29
De quick ratio is een maatstaf voor:

Question

30
Over een bepaald jaar is van een bv gegeven:
- REV = 8,8%
- RTV = 7,9%
Deze bv geeft aandelen uit en met de opbrengst van deze emissie wordt een 6% lening afgelost. RTV blijft 7,9%.

Door deze emissie en aflossing zal REV: