Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is meer?

Question

2
20 eurocent is evenveel als:

Question

3
Wat is meer?

Question

4
1 kop koffie kost € 2.
5 koppen koffie kosten €

Question

5
Wat is meer?

Question

6
1 spekkie kost 20 eurocent.
2 spekkies kosten
eurocent.

Question

7
1 kilo appels kost € 3.
3 kilo appels kost €

Question

8
1 ijsje kost € 2
3 ijsjes kosten €

Question

9
Wat is meer?

Question

10
1 lolly kost 10 eurocent.
4 lolly's kosten
eurocent.