Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoeveel uur is 900 minuten?

Question

2
In 10 uur gaan seconden.

Question

3
In een half uur gaan seconden.

Question

4
Het is nu 10.58.58.
Hoe laat is het over 3 minuten en 3 seconden?

Question

5
Het is nu 12.59.59.
1 seconde later is het

1 minuut later is het

1 uur later is het

Question

6
Welke schaatser is het snelst?

Question

7
Hoeveel uur is 36 000 seconden?

Question

8
Het is nu 12.39.38.
Hoe laat is het over anderhalve minuut?

Question

9
Het is nu 23.23.23.
1 seconde later is het

1 minuut later is het

1 uur later is het

Question

10
Het is nu 11.48.07.
1 seconde later is het

1 minuut later is het

1 uur later is het