Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VWO Management & Organisatie

Question

1
Samengestelde interest:
€ 2.000,- staat eerst 5 jaar op een spaarrekening tegen 6% samengestelde interest per jaar en daarna nog 2 jaar tegen 1,5% samengestelde interest per kwartaal.

De eindwaarde bedraagt:

Question

2
De omzet is in een bepaald jaar is  € 336.000.
De brutowinst is 40% van de inkoopprijs.

De brutowinst in dat jaar is:

Question

3
Bij huurkoop wordt de koper eigenaar na ontvangst van de goederen.

Deze bewering is:

Question

4
Een spaarhypotheek is fiscaal gunstiger dan een annuïteitenhypotheek.

Deze bewering is:

Question

5
Een bedrag van € 600 staat 6 jaar op een spaarrekening tegen 4% samengestelde interest per jaar.

De interest over het zesde jaar is:

Question

6
De vennootschap onder firma (vof)/openbare vennootschap is een rechtspersoon waarbij ieder van de vennoten aansprakelijk is voor de hele schuld.

Deze bewering is:

Question

7
Bij een onderhandse lening kan tussen de geldgever en de geldnemer onderhandeld worden over de voorwaarden van de lening.

Deze bewering is:

Question

8
Van een annuïteitenlening met jaarlijkse annuïteiten is gegeven:
- tweede annuïteit: € 17.437
- tweede interestdeel: € 11.674
- tweede aflossing: € 5.763
Het belastingpercentage is 40%.

De hypotheekuitgaven na belasting in het tweede jaar van deze lening bedragen:

Question

9
Het dividendpercentage van Crux nv is 12%, waarvan 5% stockdividend en 7% cashdividend. De dividendbelasting is 15%. De nominale waarde van het aandeel Crux is € 20.

Het cashdividend na aftrek van dividendbelasting per aandeel bedraagt:

Question

10
Een vereniging verzamelt over 2011 de volgende gegevens:
- ontvangen contributie € 15.600
- op 1 januari 2011 bedraagt de nog te ontvangen contributie  € 1.200
- op 31 december 2011 bedraagt de nog te ontvangen contributie  € 2.000
- op 31 december 2011 is  € 300 aan contributies vooruit ontvangen voor 2012

De contributiebaten (contributie-opbrengst) over 2011 zijn (is):

Question

11
I. De balanspost 'Goodwill' behoort tot de financiële vaste activa.
II. De balanspost 'Octrooien' behoort tot de immateriële vaste activa.

Question

12
Ellen heeft elk jaar op 31 december recht op een uitkering van € 6000. De eerste uitkering is op 31 december 2012, de laatste op 31 december 2020. Omdat zij al deze bedragen in eens ontvangt op 31 december 2012, wordt 5% samengestelde interest per jaar in rekening gebracht.

De uitkering op 31 december 2012 bedraagt:

Question

13
I. Als een nv haar eigen aandelen terugkoopt dan verslechtert de solvabiliteit.
II. Bij een verkoop van goederen op rekening met winst blijft de current ratio gelijk.

Question

14
Van een naamloze vennootschap (nv) is per 1 januari 2012 gegeven:

- maatschappelijk aandelenvermogen: € 24 miljoen
- geplaatst aandelenvermorgen: € 16 miljoen
- reserves: € 12 miljoen
- vreemd vermogen: € 20 miljoen
- nettowinst 2011: € 4 miljoen

De intrinsieke waarde van deze nv bedraagt op 1 januari 2012:

Question

15
I. De manier waarop een onderneming afschrijft heeft geen invloed op de cashflow van die onderneming.
II. De netto contante waarde van een investeringsproject is gelijk aan de contante waarde van alle verwachte cashflows van dat project.

Question

16
Van een product is gegeven:
- opslag voor overheadkosten € 5 per stuk
- verwachte afzet voor  januari: 100 stuks
- werkelijke afzet voor  januari: 110 stuks
- werkelijke overheadkosten januari:  € 525

Het gerealiseerde budgetresultaat op de overheadkosten over januari bedraagt:

Question

17
In de fabricagekostprijs van product A is voor grondstofkosten opgenomen:
2 kg a € 5 per kg = € 10.

Verder is voor een bepaalde maand gegeven:
- werkelijke productie: 1.000 stuks A
- werkelijke afzet: 1.100 stuks A
- normale productie en afzet: 1.200 stuks A
- werkelijk grondstofverbruik: 2.100 kg

Het efficiencyverschil (sh - wh) x sp bedraagt:      

Question

18
De krediettermijn van de debiteuren bedraagt 2 maanden.
De verkopen zijn voor de helft op rekening en voor de helft contant en bedragen in:
- november (werkelijk): € 60.000
- december (werkelijk): € 68.000
- januari (verwacht): € 64.000
- februari (verwacht): € 66.000

I. Op de liquiditeitsbegroting van februari wordt opgenomen: € 67.000 (=0,50 x € 68.000 + 0,50 x € 66.000)
II. Op de resultatenbegroting van februari wordt opgenomen: € 66.000

Question

19
Donkers bv plaatst 40.000 aandelen. De emissiekoers bedraagt € 42 per aandeel. De nominale waarde van een aandeel is € 20.

Het eigen vermogen van Donkers bv stijgt door deze emissie met:

Question

20
Een 6% lening van € 100.000 wordt afgesloten op 1 januari 2008.
Overige gegevens van deze lening:
- de interest wordt jaarlijks achteraf betaald op 31 december.
- de jaarlijkse aflossing is € 10.000 en wordt op 31 december betaald, de eerste keer op 31 december 2008.

I. Op 31 december 2012 wordt aan interest betaald:
(€ 100.000 - 4 x € 10.000) x 0,06 = € 3.600.
II. De interestkosten over januari 2013 bedragen:
(€ 100.000 - 4 x € 10.000) x 0,06 x 1/12 = € 300

Question

21
De voor het komende jaar verwachte afschrijvingen staan op de:

Question

22
Een voorraad goederen op 4 mei bestaat uit de volgende ingekochte partijen:
- 2 mei: 4.000 stuks à  € 8 per stuk
- 3 mei: 5.000 stuks à  € 9 per stuk
Op 4 mei worden 8.000 stuks verkocht.

Question

23
Onderneming A verkoopt uitsluitend product B. Van dit product is gegeven:
- verkoopprijs: € 10 per product
- inkoopprijs: € 6 per product
- totale constante kosten: € 120.000 per jaar
- variabele bedrijfskosten: € 2 per product

De break-even afzet per jaar is:

Question

24
Een machine heeft een aanschafprijs van € 10.000. De installatiekosten bedragen € 2.000 en de positieve restwaarde is € 4.000. De levensduur is 4 jaar.

De jaarlijkse afschrijving bedraagt:

Question

25
Een negatieve economische voorraad ontstaat als:

Question

26
In de fabricagekostprijs van product B is voor constante fabricagekosten opgenomen:
0,5 machine-uur à € 60 per uur = € 30

De nacalculatie over 2012 geeft aan:
- normale productie per jaar: 5.000 stuks B
- werkelijke productie: 4.000 stuks B
- werkelijk aantal machine-uren: 2.600 uren ten behoeve van B

Het gerealiseerde bezettingsresultaat op de constante fabricagekosten  
(W - N) x C/N bedraagt:

Question

27
Van een onderneming is per 31 december gegeven:
- vlottende activa  inclusief liquide middelen: € 2.000
- kortlopende schulden: € 3.000
Van de kortlopende schulden  wordt € 500 betaald met liquide middelen.

De current ratio van deze onderneming:

Question

28
Een onderneming berekent haar solvabiliteit met de formule:

totaal vermogen
-----------------------------  x 100%
vreemd vermogen.

Deze onderneming sluit een hypothecaire lening af met liquide middelen.
De solvabiliteit van deze onderneming zal hierdoor:

Question

29
De quick ratio is een maatstaf voor:

Question

30
Gegeven over 2002:
REV = 8,8%
RTV = 7,9%
Er worden aandelen uitgegeven en met de opbrengst wordt een 6% lening afgelost, terwijl RTV 7,9% blijft.

Hierdoor zal REV: