Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Van welke ethiek is dialoogethiek een vorm?

Question

2
Stelling 1: Dialoogethiek is de beste manier om met verschillen om te gaan. Stelling 2: Dialoogethiek streeft naar maximale overeenstemming tussen zoveel mogelijk mensen. Zijn de genoemde stellingen juist of onjuist?

Question

3
Stel, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen verplicht. Welke stelling is juist?

Question

4
Wat zien Cohen en Arato als het hart van democratiseringsprocessen?

Question

5
Stelling 1: . De drie soorten basisrechten vormen een noodzakelijke voorwaarde voor dialoogethiek. Stelling 2: De verhouding tussen basisrechten en morele normen kun je ook weergeven als de verhouding tussen onze rol als burger en als onderdaan. Welke van de genoemde stellingen is juist?

Question

6
Hulpverlenen dient op de uniciteit van elk individueel geval recht te kunnen doen. Deze opvatting past vooral in: