Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Pim Pettersen beweert dat hij maar liefst 52% inkomstenbelasting betaalt. Heeft hij het hier over het gemiddelde of over het marginale tarief van de inkomstenbelasting?


Question

2
Daan Smit heeft een belastbaar inkomen van 40.000 euro. Daarover is 16.000 euro verschuldigd aan inkomstenbelasting en sociale premies. De gemiddelde druk van deze heffingen is dus 40%. De marginale druk bedraagt 50%.
Waardoor wordt het verschil tussen de gemiddelde en de marginale druk veroorzaakt?

Question

3
Een toptennisser is van mening dat hij veel te veel belasting betaalt. Hij besluit daarom zich te vestigen in het belastingparadijs Monaco. Om welke gedragsreactie gaat het hier?


Question

4
In internationale vergelijkingen wat betreft belastingpeil geeft het Nederlandse cijfer een vertekend beeld naar boven.
Wat is hiervan een oorzaak?

Question

5
Stel dat de fiscus besluit het belastbaar inkomen waarboven het toptarief van 52% geldt te verhogen.
Welke invloed heeft dit op de effectieve belastingdruk in Nederland?

Question

6
Op de mobiliteit van welke productiefactor heeft de vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) de grootste invloed gehad?


Question

7
Waardoor werd de zogeheten Oort-wetgeving die ons belasting- en premiestelsel ingrijpend wijzigde onder meer gekenmerkt?

Question

8
Wat verstaat men onder de wig op de arbeidsmarkt?

Question

9
Welke invloed heeft een hoge wig op de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid arbeid?

Question

10
Van een gehuwde alleenverdiener met twee kinderen in 2010 zijn de volgende gegevens bekend (zie tabel; alle bedragen luiden in euro's).
Hoe groot is zijn/haar gemiddelde wig in procenten van de totale arbeidskosten?