Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In welk van de onderstaande gevallen is geen sprake van een volksverzekering?


Question

2
Binnen de sociale zekerheid kan onder meer een onderscheid worden gemaakt naar de wijze van financiering van de regeling: omslagstelsel of kapitaaldekkingsstelsel. En naar de grondslag voor de premieheffing: solidariteitsgedachte of equivalentiegedachte.
Hoe worden de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gefinancierd en wat is de grondslag voor de premieheffing?


Question

3
Sociale verzekeringen worden grotendeels gefinancierd uit de premies van lager betaalde werknemers.
Wat is hiervan de oorzaak?

Question

4
Welke categorie inactieven maakte in de periode 1970-2010 de grootste groei door in volume?


Question

5
Vanaf circa 1995 kan een daling worden geconstateerd van de verhouding inactieven/actieven, de zogeheten i/a-ratio.
Welk van de onderstaande verklaringen daarvoor is niet juist?


Question

6
Rond 2010 bereikte de naoorlogse geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee kwam de vergrijzing in Nederland in een stroomversnelling. Met het oog op de financiƫle gevolgen van de vergrijzing wordt de overheid gedwongen ter zake een volumebeleid te voeren.
Welke van de onderstaande maatregelen past binnen een volumebeleid?


Question

7
In de loop van de jaren negentig is de i/a-ratio in Nederland sterk gedaald. Waardoor werd deze daling onder meer veroorzaakt?


Question

8
In 1983 maakte de regering een einde aan de koppeling van de hoogte van de bruto-uitkeringen aan de cao-lonen. In 1990 werd deze ontkoppeling weer ongedaan gemaakt.
Welke ontwikkeling maakte het herstel van de koppeling aan de lonen mogelijk?

Question

9
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een voorbeeld van volumebeleid gericht op het betaalbaar houden van de AOW?