Questionmark Perception
Dec 19 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Hoeveel is de 5 waard in 56734?

Question

2
Wat is de 9 waard in 90837?

Question

3
Welk getal ligt in het midden?
9989 -
- 10.011

Question

4
Hoeveel is de 6 waard in 57469?

Question

5
Wat is de 7 waard in 36701?

Question

6
Welk getal ligt in het midden?
9992 -
- 10.026

Question

7
Welk getal ligt in het midden?
9995 -
- 10.011

Question

8
Welk getal ligt in het midden?
9996 -
- 10.008

Question

9
Hoeveel is de 3 waard in 83752?

Question

10
Welk getal ligt in het midden?
9991 -
- 10.021