Questionmark Perception
Oct 23 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is de 9 waard in 90837?

Question

2
Hoeveel is de 8 waard in 98079?

Question

3
Welk getal ligt in het midden?
9998 -
- 10.018

Question

4
Welk getal ligt in het midden?
9991 -
- 10.021

Question

5
Welk getal ligt in het midden?
9989 -
- 10.011

Question

6
Hoeveel is de 3 waard in 83752?

Question

7
Wat is de 4 waard in 7345?

Question

8
Welk getal ligt in het midden?
9990 -
- 10.020

Question

9
Wat is de 2 waard in 3245?

Question

10
Welk getal ligt in het midden?
9994 -
- 10.008