Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is de 2 waard in 3245?

Question

2
Welk getal ligt in het midden?
9990 -
- 10.012

Question

3
Hoeveel is de 3 waard in 83752?

Question

4
Welk getal ligt in het midden?
9993 -
- 10.017

Question

5
Welk getal ligt in het midden?
9989 -
- 10.011

Question

6
Wat is de 4 waard in 7345?

Question

7
Wat is de 9 waard in 90837?

Question

8
Hoeveel is de 1 waard in 37165?

Question

9
Welk getal ligt in het midden?
9991 -
- 10.021

Question

10
Welk getal ligt in het midden?
9996 -
- 10.008