Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoe schrijf je 624 in Romeinse cijfers?

Question

2
Hoe schrijf je 999 in Romeinse cijfers?

Question

3
Welk getal is MIV?

Question

4
D + D =

Question

5
Welk getal is CXXIV?

Question

6
DC - CD =

Question

7
IX + IX =

Question

8
CIX + LI =

Question

9
Hoe schrijf je 415 in Romeinse cijfers?

Question

10
DCI + XIII =