Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Voor het berekenen van de verlichtingssterkte bij één lamp gebruikt men het volgende model. Uitgangspunt is een lamp die op 10 meter hoogte boven het wegdek hangt, en waarvan het licht zich in alle richtingen naar beneden kan verspreiden. Zie figuur

       

De afstand van de lamp tot een punt P op het wegdek noemen we r (in meters). De verlichtingssterkte in punt P noemen we S (in lux).
Voor S geldt  533388.KT_WiA_VWO_0203_vr06B_.gif

Punt A bevindt zich recht onder de lamp, x is de afstand in meters tussen punt A en punt P.

Bereken x als de verlichtingssterkte in P de helft is van die in A. Rond het antwoord af op gehele decimeters.

Question

2
Het aantal personenauto's (A) dat per dag van een nieuw aan te leggen toltunnel gebruik zal maken, is volgens een verkeersdeskundige te berekenen met de formule:

     A = 400T2 - 9150T + 46800

Hierbij is T het toltarief in euro's.

Bereken met hoeveel procent in één decimaal nauwkeurig het aantal personenauto's afneemt als een tariefsverhoging van 5% wordt toegepast bij een tarief van € 1,10.

Question

3
Een suikerpatiënt moet zich een injectie met insuline toedienen op het moment dat er nog 2 mg insuline in zijn bloed zit. Per injectie wordt 6 mg insuline aan het bloed toegevoegd. De hoeveelheid insuline in zijn bloed neemt per uur met 9% af. Hoeveel tijd - in halve uren nauwkeurig - zit er tussen twee opeenvolgende injecties?

Question

4

Op de foto zie je een stad van keramiek, gemaakt door de kunstenares Elly van de Merwe.

Keramiek.JPG

De huisjes zijn in 3 rijen geplaatst. Er zijn 13 huisjes in het kunstwerk zelf en er is nog 1 reservehuisje. 

De voorste rij heeft 4 posities om huisjes te plaatsen, de middelste rij heeft 5 posities en de achterste rij weer 4 posities.

De opstelling van de huisjes kan veranderd worden. Je kunt daarbij de huisjes op de voorste rij en de huisjes op de middelste rij willekeurig verwisselen. De huisjes op de achterste rij kunnen alleen onderling verwisseld worden. Het reservehuisje past alleen op de voorste twee rijen.

Bereken hoeveel opstellingen er mogelijk zijn met de 14 verschillende huisjes. 

Question

5

Een lepelaar is een vogel met een lepelvormige foto snavel die in Nederland onder andere op de Waddeneilanden voorkomt. Sommige lepelaars hebben ringen om hun poten, waardoor onderzoekers ze individueel kunnen volgen.

lepelaar.JPG

De lepelaar op de foto is geringd volgens een oud systeem. Hierbij kreeg de lepelaar één grote ring om elke poot. Elk van deze twee ringen kon in acht kleuren voorkomen. Bovendien kreeg de lepelaar ook nog een kleine, zilverkleurige ring om één van zijn poten. Deze ring kon om de linker- of rechterpoot zitten en kon zowel boven als onder de gekleurde ring zitten.

Bereken op hoeveel verschillende manieren een lepelaar met dit systeem geringd kon worden. 

Question

6

Van een rekenkundige rij is de eerste term 5 en het verschil is 3.

Bereken de som van de eerste 40 termen.

Question

7
Stel op basis van de figuur een formule op voor het verband tussen de hoogte H van de zon om 14.00 uur op een bepaalde dag en de tijd t in dagen van het jaar. Licht je antwoord toe.
Opgave 7.jpg

Question

8
Gegeven is de formule H =  
Druk L uit in H.

Question

9
De formule Opgave 9.JPGkan worden herleid tot = + b.e-y
Berken a en b.

Question

10
Bereken de afgeleide van de functie f(x) = -4 (1 - 2x)3 (x + 1)

Question

11
Bepaal met behulp van differentiëren de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van de functie f(x) = 4x - xin het punt (4,8)