Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal ontbreekt?
63 - 72 - 81 - - 99

Question

2
6 x 6 =

Question

3
Maak de rij af.
45 - 52 - - - -

Question

4
Welk getal ontbreekt?
71 - 65 - 59 - - 47

Question

5
3 x 5 =

Question

6
56 : 8 =

Question

7
Maak de rij af.
83 - 79 - - - -

Question

8
Dominique is 1,43 m. Marsha is 15 cm kleiner. Hoe lang is Marsha?

Question

9
8 x 8 =

Question

10
Symmetrisch of niet?