Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de stof beheerst. Bepaal daarna in overleg met je docent(e), of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.
Question

1Waarom staat in het slot van een beschouwing meestal geen duidelijke conclusie?
Question

2
Welke twee effecten beoogt de schrijver die een tegenargument opneemt in de redenering van een betoog?Question

3
Een betoog en een beschouwing kunnen beide een probleem-en-oplossingstructuur hebben. Welk verschil tref je aan in de uitwerking van deze structuur bij die twee tekstvormen?Question

4
Wat is het verschil tussen een hoofdargument en een subargument?Question

5
Welke drie vragen kun je stellen om de betrouwbaarheid van een artikel op internet te beoordelen?Question

6
Noteer drie opvallende verschillen tussen teksten van de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw enerzijds en De Telegraaf en het Algemeen Dagblad anderzijds.Question

7
Op de agende van een vergadering staan de notulen als vast punt opgenomen. Wat gebeurt er tijdens de vergadering als de notulen aan de orde komen?Question

8
Op grond van welk criterium hebben bij een debat de tegenstanders gewonnen van de voorstanders?Question

9
Wat is het verschil tussen een understatement en een eufemisme?Question

10
a. Wat is het verschil tussen een tautologie en een pleonasme?
b. Geef van beide een voorbeeld.
Question

 

Lees de tekst ' Een gifdebat vol venijn .' 

(Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

11
Waarom staat er in de titel van de tekst gifdebat en niet discussie over gif?              Tekst.Question

12
Welke maatregel is de aanleiding voor het opnieuw oplaaien van het debat?             Tekst.Question

13
Wie is/zijn de voorstander(s) en wie de tegenstander(s) van deze maatregel?              Tekst.Question

14
Met welk begrip kan de functie van het laatste tekstgedeelte (alinea 15, 16 en 17) ten opzichte van de rest van de tekst het beste worden benoemd?              Tekst.Question

15
In de alinea's 8 en 9 reageert Dick Tommel op het standpunt van Hans Muilermand van de Stichting Natuur en Milieu.              Tekst.
a. Welke stelling poneert Tommel?


b. Met welke twee argumenten verdedigt hij deze stelling?


c. Welke functie heeft de zin 'Maar residuen ..... is overschreden.' (alinea 9)?

Question

16
Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer?              Tekst.
De Stichting Natuur en Milieu en de fabrikanten zijn ontevreden over het feit dat Nederland voorop loopt bij de beoordeling van de meest riskante bestrijdingsmiddelen.
De Stichting Natuur en Milieu werkt de goedkeuring van bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen; de fabrikanten en de telers zijn hiervan de dupe.
De Stichting Natuur en Milieu en de fabrikanten willen dat Nederland in de pas gaat lopen met Europa wat betreft de beoordeling van bestrijdingsmiddelen.Question

 

Noteer het moeilijke woord voor de schuingedrukte betekenisomschrijvingen.
Question

17a
Hij vertelde een anekdote die op zich wel amusant was, maar wellicht toch wat pijnlijk was voor zijn nieuwe echtgenote.Question

17b
De eerste dagen na de operatie was ik nog bedlegerig. Dat ik in bed lag met een buisje om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen vond ik het vervelendst.Question

17c
Toen ik in India was, heb ik voor de lol mijn horoscoop laten trekken. Dat heeft mijn geloof in de leer die uit de stand van de sterren iemands toekomst voorspelt bepaald niet versterkt.Question

17d
De vakbonden en de directie waren het lange tijd oneens over een aantal kwesties, maar gisteravond laat is na breedvoerig overleg een resultaat bereikt waarover iedereen tevreden is.Question

17e
Nu de boeren het land minder bemesten en slootkanten niet meer maaien, gaat het beter met de plantenwereld: bijna uitgestorven moerasplanten krijgen hierdoor meer kans om te overleven.Question

 
Noteer het moeilijke woord voor de schuingedrukte betekenisomschrijving én zijn antoniem voor de ontbrekende delen van de volgende zinnen.
Question

18aIk ben in deze stad geboren en getogen en ik voel me hier thuis. Dat gevoel deel ik overigens met veel mensen van hier afkomstig , die voor geen goud hun geboorteplaats zouden willen verlaten. In het algemeen is overigens de verstandhouding met de die twintig jaar geleden naar de oude wijken trokken, goed te noemen.Question

18bOp de persconferentie kwam de minister niet al te sterk over. Hij sprak zeer in grote lijnen over de nieuwe voornemens van het kabinet. Hij kon natuurlijk ook niet al te op allerlei kwesties ingaan, omdat zijn dossierkennis in het algemeen niet groot is.Question

18cEen goed ontwikkeld om winst te maken inzicht maakte hem tot een van de rijkste mannen in het land. Toch was winstbejag niet het enige wat hem dreef. Zo riep hij diverse stichtingen in het leven, waarmee hem uitsluitend een doel voor ogen stond.Question

18dDe wijn die zij hem die eerste avond schonk, dronk hij fatsoenshalve wel, maar hij was helaas nogal minderwaardig . Hij was zelf van mening dat alleen wijn het verdiende gedronken te worden.Question

18eDeze jongen is zo spontaan en vrij, dat ik hem wel eens zou willen afremmen. Ik vraag me af van wie hij dat naar buiten gekeerde karakter heeft. Hij lijkt beslist niet op zijn vader, want die was erg zwijgzaam en .Question

 
Noteer de fout en verbeter het foutieve gedeelte van de zin.
Question

19a
Harderwijk heeft door haar gunstige ligging aan het water veel investeerders weten te lokken.Question

19b
Verfomfaaid bij zijn ouders gearriveerd werd meteen het eten opgediend.Question

19c
Veel mensen zijn tevreden over de verbeterde verlichting en dat er fietspaden bijgekomen zijn.Question

19d
Ze zijn het niet eens over wie de nieuwe voorzitter moet worden.Question

19e
Hij kwam er weer enigszins bovenop door middel van zijn broer, die hem in deze moeilijke periode te hulp schoot.Question

19f
Hij heeft het beste met je voor. Hij wil gewoon verhinderen dat je niet met de verkeerde mensen omgaat.Question

19g
Ik acht de kans niet zo groot, maar er is een mogelijkheid dat hij kan komen.Question

19h
Gezien de erbarmelijke omstandigheden waarin de bevolking op dat moment verkeerde, kwam de overdadige overvloed in het hotel ongepast op mij over.Question

19i
De raad van commissarissen hebben vanochtend op een persconferentie tekst en uitleg gegeven.Question

19j
De politie hoefde niet veel te doen, want toen ze aankwamen, waren de relschoppers bijna allemaal verdwenen.