Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Wat is de juiste spelling?

Question

2
Wat is de juiste spelling?

Question

3
Voltooid deelwoord of niet?

demonstreren

Question

4
Maak het voltooid deelwoord.

spelen - heeft

Question

5
Voltooid deelwoord of niet?

sussen

Question

6
Voltooid deelwoord of niet?

gevlucht

Question

7
Eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t?

hij heeft gepoets

Question

8
Maak het voltooid deelwoord.

spatten - is

Question

9
Wat is de juiste spelling?

Question

10
Voltooid deelwoord of niet?

beginnen

Question

11
fietst de meester weg. (fluiten)

Question

12
Maak het voltooid deelwoord.

lijden -

Question

13
Voltooid deelwoord of niet?

gelopen

Question

14
Wat is de juiste spelling?

Question

15
De haren. (kammen)