Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke twee getallen zijn samen 11?

Question

2
Tel verder.
- - 2,32 - 2,36

Question

3
Tel verder.
10,109 - 10,129 -
-

Question

4
Welke twee getallen zijn samen 3?

Question

5
Tel verder.
3,88 - 3,97 -
-

Question

6
Tel verder.
6,111 - 6,122 -
-

Question

7
Welke twee getallen zijn samen 2?

Question

8
Welke twee getallen zijn samen 9?

Question

9
Tel verder.
9,899 - 9,999 -
-

Question

10
Welke twee getallen zijn samen 10?