Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke twee getallen zijn samen 8?

Question

2
Welke twee getallen zijn samen 9?

Question

3
Welke twee getallen zijn samen 6?

Question

4
Tel verder.
6,111 - 6,122 -
-

Question

5
Welke twee getallen zijn samen 3?

Question

6
Tel verder.
3,88 - 3,97 -
-

Question

7
Welke twee getallen zijn samen 4?

Question

8
Tel verder.
9,899 - 9,999 -
-

Question

9
Tel verder.
- - 2,32 - 2,36

Question

10
Tel verder.
8,001 - 8,011 -
-