Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
In elke bos zitten 10 wortels. 1 wortel kost eurocent.

Question

2
41 + 49 =

Question

3
5 x 5 =

Question

4
9 x 10 =

Question

5
Er zijn 7 kinderen. Ieder krijgt een trosje balonnen.
Totaal
balonnen.

Question

6
5 x 3 =

Question

7
Wat is juist?

Question

8
10 x 2 =

Question

9
3 x 4 =

Question

10
Opa is 71 jaar. 15 jaar geleden was hij jaar.