Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VWO Wiskunde B

Question

1
3x - (2 - 4x3)2 =

Question

2

Herschrijf  tot a =

Het juiste antwoord is:

Question

3
Een functie is puntsymmetrisch in (0, 0).
Wat moet je dan bewijzen:

Question

4

Gegeven is de functieDe lijn l: y = ax raakt de grafiek van f in het punt (p, q).
Geef de waarde van a in één decimaal nauwkeurig.

Question

5
Er is één positieve waarde van a waarvoor geldt:

   

Bereken de exacte waarde van a.

Question

6

Een eivom

De functie f is gegeven door (x).

In het figuur is de grafiek van f getekend en ook het spiegelbeeld hiervan in de x-as. De twee grafieken vormen samen een figuur die lijkt op een doorsnede van een ei.

Op de x-as en de y-as is de eenheid 1 cm. In de figuur is aangegeven wat bedoeld wordt met de lengte en de breedte van het ei. De lengte van het ei is ongeveer 5,9 cm.

Bereken op algebraïsche wijze de lengte van het ei in cm. Rond je antwoord af op twee decimalen.

Question

7
Gegeven is de functie f(x) = x2.
Het gebied V wordt ingesloten door de grafiek van f, de y-as en de lijn y = 6.
V wordt gewenteld om de y-as.
Wat is exact de inhoud van dit omwentelingslichaam?

       

Question

8

Twee vierkanten

Voor positieve waarden van p en q is gegeven de driehoek OAB met O(0, 0), A(p, q) en B(2, 0). Tegen de zijden OA en AB liggen de vierkanten OAEF en ABCD. Deze vierkanten liggen buiten de driehoek OAB. Het midden van lijnstuk OB is punt M. In de figuur is een mogelijke situatie weergegeven.

Er geldt  met a, b en c gehele getallen.

Bepaal a, b en c.

Question

9
Bereken exact: cos x = 0,5 sin (2x)
Het juiste antwoord is:

Question

10

Gegeven h(t) = 4 sint en 0(t) = 16t + 24 sin2t met

Bij een bepaalde h is O(t) maximaal. Bepaal in twee decimalen deze waarde van h.

Question

11

Gegeven en met

Bereken exact de waarde van b als l = 8

Question

12
Gegeven is de functie y = 40 . (3 - e-0,2t) Bereken exact de richtingscoefficiënt van de raaklijn aan de grafiek voor t = 5. Het antwoord is:

Question

13
Gegeven

Herschrijf de vergelijking tot b = ...

Het antwoord is:

Question

14

Gegeven is het vierkant ABCD met zijde 2. Zie figuur. In dit vierkant zijn getekend:

- de kwartcirkel c met middelpunt A en eindpunten B en D;

- de kwartcirkel d met middelpunt B en eindpunten A en C;

- het vierkant PQRS met P en Q op AB, R op c en S op d.

Bepaal de lengte van PQ in één decimaal nauwkeurig. Maak bijvoorbeeld gebruik van driehoek AQR.

 

Question

15

Gegeven zijn de cirkel c1 met vergelijking x2 + y2 = 9 en de cirkel c2 met vergelijking (x - 15)2 + y2 = 144.

In de figuur zijn c1 en c2 getekend.

Cirkel c3 met middelpunt op de positieve y-as raakt de beide cirkels c1 en c2.

Bepaal de coördinaten van het middelpunt en de straal van cirkel c3.

M = en r =

Question

16

Een van de niet-verticale raaklijnen heeft een positieve richtingscoëfficiënt. De vergelijking is de vorm y = ax + b. Geef a en b in twee decimalen nauwkeurig.

 

a = en b =