Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO Geschiedenis

Question

1
In 1848 was er een stille revolutie in Nederland. Die stille revolutie legde de basis voor het moderne parlementaire staatsbestel. Daarin heeft een gekozen volksvertegenwoordiging de meeste macht. De regering en de vorst hebben daarin veel minder macht.

Is dit geheel juist, gedeeltelijk juist of geheel onjuist?

Question

2
Hieronder staan vier namen van politieke leiders.

Kuyper
Troelstra
Thorbecke
Schaepman

Welke naam is verbonden met de revolutie van 1848?

Question

3
Domela: Voor mensen die ons nog niet zo goed herkennen, U kunt ons beschouwen als de grondleggers van de socialistische beweging in Nederland. Ik persoonlijk vanuit het Friese platteland, de anarchistische arbeiderspoot. ........... op het binnenhof met de SDAP die tekent voor de meer reformistische poot. Poten of stromingen, het waren woelige tijden, met een levendige belangstelling voor het socialisme.

Op de stippeltjes introduceert Domela Nieuwenhuis zijn strijdmakker:

Question

4

"Algemeen vrouwenkiesrecht? Maar dat kan niet! Men zou de stemhokjes moeten desinfecteren telkens als zoo'n arbeiders-vrouw is in geweest."

De tekenaar van deze spotprent staat aan de kant van:

Question

5
Bekijk het plaatje bij vraag 4 nog eens en lees nog eens het onderschrift.

Wat geeft de vrouw in de spotprent te kennen?

Question

6
Bekijk het plaatje.Op de foto spreekt Troelstra een menigte toe. Hij maakt daarbij gebruik van het:

Question

7
De financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs stond lang op het politieke verlanglijstje van de:

Question

8
Bekijk de Loesje-poster.Denk aan het stemrecht in Nederland. Is de bewering juist of onjuist?

Question

9
Lees de tekst. Het is een fragment van een filmbespreking in de NRC van 15 november 2006.
Het fragment gaat over de aanleiding tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Wanneer vond deze aanleiding plaats?

'Ze zeggen dat in Sarajevo een prins is vermoord.' Met die zin uit de Russische film Garpastum begint in retrospectief de twintigste eeuw.
'Eerst leefden we nog in de negentiende eeuw, maar plotseling bevinden we ons in de twintigste.'

Question

10
In 1914 stonden er aan de Nederlandse grens waarschuwingsborden met de volgende teksten:

Vous êtes sur territoire hollandaise; Retournez ou vous serez désarmé et interné.

Sie sind in Holland. Zurück oder Sie werden entwaffnet und interniert.

You are in Holland. Go back or you will be disarmed and interned.

Het feit dat de tekst op de waarschuwingsborden in de drie moderne vreemde talen werd geschreven, bewijst dat ...

Question

11

Dit affiche is gemaakt als protest tegen de vlootwet. De tekenaar was tegen de versterking van de Nederlandse marine.

Dit affiche is een uiting van:

Question

12
Wat wordt bedoeld met Zwarte Donderdag in 1929?

Question

13

Afgebeeld zijn, van links naar rechts:

Question

14
Deze foto van Nederlandse militairen in VN-verband is gemaakt in:

Question

15
In deze cartoon speelt John F. Kennedy voetbal met een andere wereldleider. De voetbal is de wereldbol. De andere wereldleider is de Sovjetrussische leider. Wat is zijn naam?