Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VWO maatschappijwetenschappen

Question

1
In augustus 2007 publiceerde de Volkskrant een ingezonden brief van Geert Wilders. De partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) pleit hierin voor een verbod van de Koran. De plaatsing van de brief kreeg erg veel kritiek. Sommigen waren van mening dat de Volkskrant hiermee een forum bood aan anti-islamactivisten. In een redactioneel commentaar bekritiseerde de Volkskrant de mening van Wilders.

Met welke journalistieke regel kan de redactie haar besluit verdedigen om het stuk van Wilders wel te plaatsen?

Question

2
Massamedia kunnen meerdere maatschappelijke functies vervullen. In een dictatuur zal het de media door de machthebbers onmogelijk gemaakt worden sommige van die functies uit te oefenen.

Welke van de volgende functies zullen de media in een dictatuur niet of moeilijk kunnen vervullen?

Question

3
Men kan stellen dat de kleuring van kranten en weekbladen veel minder uitgesproken is dan ongeveer een halve eeuw geleden.

Door welke sociaal-culturele ontwikkeling is deze kleuring minder uitgesproken geworden?

Question

4
Media leveren dagelijks een grote hoeveelheid informatie. Vanwege studie, werk en zorgtaken is de burger niet in staat kennis te nemen van alle nieuwsberichten. Een mediaboodschap bereikt daarom niet iedereen. Verder is de burger niet altijd passief en zonder kritiek ten aanzien van de berichten waarmee hij wordt geconfronteerd. In dit verband wordt er in de communicatiewetenschap gesproken van 'filters'die de macht van media beperken.

Welk van de volgende begrippen is een voorbeeld van zo'n filter?

Question

5
Over de invloed van de media bestaan verschillende theorieën.

Welke van de volgende uitspraken is juist?

Question

6
In de sociologie en politicologie is het erg lastig onderzoek te doen door middel van:

Question

7
Welke maatregel tegen criminaliteit past niet bij de controletheorie?

Question

8
Aanhangers van de stigmatiseringtheorie zoeken de oorzaken van criminaliteit vooral in:

Question

9
Politiestatistieken schieten als objectief gegeven voor de meting van de omvang van de criminaliteit tekort. Een verklaring daarvoor is dat:

Question

10
Het strafrecht heeft zich onder invloed van onder meer het humanisme ontwikkeld van daadrecht naar daderrecht. Deze overgang naar daderrecht houdt in dat:

Question

11
Stelling I: Resocialisatie vormt een van de doelen van de straf. Hiermee beoogt men andere mensen af te houden van het plegen van een strafbaar feit.
Stelling II: Het voorkomen van eigenrichting is een van de doelen van de straf. Hiermee probeert men te voorkomen dat de dader eigen rechter gaat spelen.

Welk antwoord is juist?

Question

12
Welke van de onderstaande principes worden doorgaans niet tot die van een rechtsstaat gerekend?

Question

13
Een kabinetscrisis kan het gevolg zijn van:

Question

14
Een districtenstelsel heeft als voordeel dat:

Question

15
Stelling 1: Politieke besluitvorming is uitsluitend een aangelegenheid van het parlement.
Stelling 2: Modellen van politieke besluitvorming beklemtonen het conflictkarakter van deze besluitvorming

Welk antwoord is juist?

Question

16
Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden de restzetels verdeeld:

Question

17
De Algemene Beschouwingen zijn: