Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan HAVO maatschappijwetenschappen

Question

1
Onderzoekers onderscheiden verschillende onderzoeksvragen zoals beschrijvende, evaluatieve en verklarende vragen. Een voorbeeld van een vraag die een onderzoeker kan stellen is: Hoe komt het dat kinderen door reclame worden beïnvloed?

Wat voor soort onderzoeksvraag is dit?

Question

2
Het Commissariaat voor de Media ziet onder meer toe op de naleving van programmavoorschriften en reclameregels door de publieke omroep.

Wat is de bedoeling van dit toezicht van het Commissariaat voor de Media?

Question

3
"De oplages van de meeste kranten dalen al jaren. Jonge mensen lezen ze minder, op winstgerichte participatiemaatschappijen kopen ze op en dan is er de invloed van media-adviseurs. De redactie moet diep door de knieën om iedereen te bereiken, vooral jongeren, die niet geïnteresseerd zijn in lange verhalen met moeilijke woorden. Men zapt en leest fragmentarisch, dus geen achtergronden en andere ballast alsjeblieft. Ontlezing is gefixeerd: jong niet geleerd, oud niet gedaan. De nieuwe journalistiek lijkt minder om kwaliteit te draaien dan om assertieve meningen en het mengen van emotie en nieuws."

naar: NRC Handelsblad van 6 mei 2006, een fragment uit een artikel van Arjen Rienks


Welke ontwikkeling is in dit fragment te herkennen?

Question

4
Stelling I: De publieke omroepen worden mede gefinancierd door reclame-inkomsten en bijdragen van de overheid.
Stelling II: De commerciële omroepen verwerven onder andere inkomsten door de abonnementsgelden van hun leden.

Welke van de volgende antwoorden is juist?

Question

5
Media leveren dagelijks een grote hoeveelheid informatie. Vanwege studie, werk en zorgtaken is de burger niet in staat kennis te nemen van alle nieuwsberichten. Een mediaboodschap bereikt daarom niet iedereen. Verder is de burger niet altijd passief en zonder kritiek ten aanzien van de berichten waarmee hij wordt geconfronteerd. In dit verband wordt er in de communicatiewetenschap gesproken van 'filters'die de macht van media beperken.

Welk van de volgende begrippen is een voorbeeld van zo'n filter?

Question

6
Een aantal jaren geleden kon computercriminaliteit zoals hacken niet worden bestraft omdat er nog geen wet- of regelgeving voor bestond.

Een computercrimineel kon zich in die tijd beroepen op:

Question

7
Stelling I: Het Nederlandse strafrecht kent als hoofdstraffen de gevangenisstraf, de hechtenis, de taakstraf en en de geldboete.  
Stelling II: De TBS is een voorbeeld van een bijkomende straf.

Welke van de volgende antwoorden is juist?

Question

8
De coördinatie van de taakstraffen en het toezicht op de uitvoering ervan is een taak van de:

Question

9
De theorie van Hirshi probeert niet te verklaren waarom mensen crimineel zijn maar waarom mensen niet overgaan tot het plegen van strafbare feiten. Hoe wordt deze theorie genoemd?

Question

10
Stelling I: Resocialisatie vormt een van de doelen van de straf. Hiermee beoogt men andere mensen af te houden van het plegen van een strafbaar feit.
Stelling II: Het voorkomen van eigenrichting is een van de doelen van de straf. Hiermee probeert men te voorkomen dat de dader eigen rechter gaat spelen.

Welk antwoord is juist?

Question

11
Welke van de onderstaande principes worden doorgaans niet tot die van een rechtsstaat gerekend?

Question

12
Welke actoren spelen bij de politiek-juridische benaderingswijze van Maatschappijleer een centrale rol?

Question

13
Stelling 1: Politieke besluitvorming is uitsluitend een aangelegenheid van het parlement.
Stelling 2: Modellen van politieke besluitvorming beklemtonen het conflictkarakter van deze besluitvorming

Welk antwoord is juist?

Question

14
Katholieken en Protestanten gingen zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer organiseren. Zij reageerden daarmee op de toenemende:
I    secularisatie
II   deconfessionalisering

Question

15
Een kabinetscrisis kan het gevolg zijn van:

Question

16
Een districtenstelsel heeft als voordeel dat: