Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Als men het binnenlands product van een land wil berekenen, moet men alle in een jaar voortgebrachte toegevoegde waarden van ondernemingen en overheid optellen.
Wat maakt geen deel uit van de toegevoegde waarde van een onderneming?

Question

2
Waaraan is het netto binnenlands inkomen gelijk?

Question

3
Wat wordt bedoeld met primair inkomen?


Question

4

Stel dat we beschikken over het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Daarbij tellen we de prijsverlagende subsidies op en we trekken de kostprijsverhogende belastingen af.

Wat is het resultaat?


Question

5
In welk geval zal het beschikbaar netto nationaal inkomen (marktprijzen) kleiner zijn dan het netto nationaal inkomen (marktprijzen)?

Question

6
In welk geval is het bruto binnenlands inkomen groter dan het bruto nationaal inkomen?

Question

7
In welk van de onderstaande landen is het beschikbaar netto nationaal inkomen groter dan het netto nationaal inkomen?


Question

8

In een jaar waren de bruto investeringen van bedrijven 50 miljard euro. De vervangingsinvesteringen in vaste activa waren 7 miljard euro. De uitbreidingsinvesteringen van bedrijven in vaste activa waren 45 miljard euro.

Hoe groot was de verandering in voorraden en onderhanden werk?

 

Question

9
Wat behoort niet tot de bestedingen in een staat van middelen en bestedingen?


Question

10
De volgende gegevens (zie tabel) zijn ontleend aan de Nationale Rekeningen van een economie.
Bereken op basis van deze gegevens het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans.