Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de milt worden zowel het bloed als de lymfe gezuiverd.
De v. lienalis mondt uit in de v. cava inferior.
De milt is een bloedreservoir.
De milt ligt retroperitoneaal.
In de milt worden erytrocyten gevormd.
In de milt worden erytrocyten afgebroken.
In de milt worden lymfocyten gevormd.
In de milt worden thymocyten gevormd.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

3
Vul bij elk cijfer het juiste begrip in.

Question

4

Kies de juiste antwoorden.

Macrofagen noemt men ook wel
Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriën wordt gedaan door
Een C-vormige celkern vind je bij
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Question

5

Wat zijn de peyerplaques?
Question

6

Wat is van toepassing op de lymfeknoop? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.