Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wanneer veel mensen met een vrij kleine kans op schade zich niet willen verzekeren tegen dit risico, kan de premie voor een individu met een gemiddeld risico erg hoog uitvallen.
Waarvan is het bovenstaande voorbeeld sprake?

Question

2

Welke van de onderstaande motieven liggen ten grondslag aan overheidsbemoeienis met de oudedagverzekering?

Question

3
In welk van de onderstaande gevallen is geen sprake van een volksverzekering?


Question

4
Binnen de sociale zekerheid kan onder meer een onderscheid worden gemaakt naar de wijze van financiering van de regeling: omslagstelsel of kapitaaldekkingsstelsel. En naar de grondslag voor de premieheffing: solidariteitsgedachte of equivalentiegedachte.
Hoe worden de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gefinancierd en wat is de grondslag voor de premieheffing?


Question

5
Sociale verzekeringen worden grotendeels gefinancierd uit de premies van lager betaalde werknemers.
Wat is hiervan de oorzaak?

Question

6
Vanaf circa 1995 kan een daling worden geconstateerd van de verhouding inactieven/actieven, de zogeheten i/a-ratio.
Welk van de onderstaande verklaringen daarvoor is niet juist?


Question

7

Wat is de voornaamste oorzaak voor de flinke toename van de sociale zekerheidsquote sinds 2009?

Question

8

Is de Wet langdurige zorg (Wlz) een volksverzekering of een werknemersverzekering? En hoe wordt de Wlz gefinancierd?

Question

9

Uit welke geldstromen ontvangen de Nederlandse zorgverzekeraars hun inkomen?

  1. Uit de vaste premie van hun verzekerden.
  2. Uit het Zorgverzekeringsfonds.

Question

10

Op welke vorm van solidariteit is de premie voor de sociale ziektekostenverzekeringen in Nederland gebaseerd?

  1. Risicosolidariteit.
  2. Leefstijlsolidariteit.
  3. Inkomenssolidariteit.

Question

11
Rond 2010 bereikte de naoorlogse geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee kwam de vergrijzing in Nederland in een stroomversnelling. Met het oog op de financiƫle gevolgen van de vergrijzing wordt de overheid gedwongen ter zake een volumebeleid te voeren.
Welke van de onderstaande maatregelen past binnen een volumebeleid?


Question

12

Wat  is de voornaamste oorzaak voor de pensioencrisis waarvan sinds 2008 sprake is?

Question

13

In een huishouden hebben beide partners een betaalde baan. Als reactie op het relatief hoge tarief van de loon- en inkomstenbelasting besluit een van de partners ontslag te nemen om zich volledig bezig te houden met huishoudelijke taken.
Van welk verschijnsel is in dit geval sprake?

Question

14

Wat is de zogeheten arbeidskorting?

Question

15

In de loop van de jaren negentig is de i/a-ratio in Nederland sterk gedaald.

Waardoor werd deze daling onder meer veroorzaakt?

 

Question

16
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van een voorbeeld van volumebeleid gericht op het betaalbaar houden van de AOW?